Lietuvos universiteto kūrėjų palikimo pėdsakais

Bibliografija

Tekstų šaltiniai

Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA)

Universiteto personalo skyrimo ir atleidimo knygos: LCVA, f. 631, ap. 12, b. 1272, 1275, 1277, 1278, 1281, 1286, 1291, 1296.

Vytauto Didžiojo universiteto personalo asmeninės bylos: LCVA, f. 631, ap. 3.

Vilniaus universiteto personalo asmeninės bylos: LCVA, f. R–856, ap. 2.

Svarbiausi spaudiniai

Knygos lietuvių kalba, 1918–1940: kontrolinis sąrašas. T. 1, [d. 1–8]. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 1997–2003.

Lietuvių enciklopedija / [redaktoriai: 1–4 t. V. Biržiška ; 5–36 t.: P. Čepėnas, J. Girnius, V. Maciūnas, J. Puzinas]. – Boston (Mass.): Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1953-1985. –  37 t.

Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945–2000 = Bibliography of Lithuanian exile press, 1945–2000 = Bibliographie der Drucker zeugnisse litauischer Emigranten, 1945–2000: sisteminė rodyklė. T. 1–2. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2002–2005.

Lietuvos TSR spauda: valstybinė suvestinė bibliografija. T. 1–2 [1940–1965]. – Vilniaus: Lietuvos TSR knygų rūmai, 1962–1980.

Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universitetas Kaune / Saulius Kaubrys. – Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai: kolektyvinė monografija / [redaktorių kolegija: Alfredas Bumblauskas (atsakomasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, [2009]. – (Fontes historiae Universitatis Vilnensis).

Lietuvos universiteto tapsmas (1916–1922 m.): dokumentų rinkinys / sudarė Kęstutis Raškauskas. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2021.

Mokslo personalo spaudinių bibliografija (1922–1944) / Povilas Dilys.- In: Lietuvos Universitetas, 1579–1803–1922, Chicago: Lietuvių profesorių draugija Amerikoje, 1972. – p. 785–816.

Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas – Juozas Tumelis ... [et al.]. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001-2015. – 26 t. – Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt

Vytauto Didžiojo universitetas: mokslas ir visuomenė 1922–2002 : monografija / [Vytautas Kaminskas, Egidijus Aleksandravičius, Darius Staliūnas...[et al.] ; redakcinė kolegija: Egidijus Aleksandravičius (pirmininkas)...[et al.] ; Vytauto Didžiojo universitetas. – Kaunas: VDU, 2002.

Vaizdinės medžiagos šaltiniai

Pratarmės puslapio foto nuotraukos

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)

Prof. Mykolas Biržiška (centre, ant ketvirtos laiptų pakopos) su studentais prie Lietuvos universiteto pastato. Kitoje pusėje užrašas. Kaunas, 1929 10 15 / Nežinomas fotografas. – © ® Maironio lietuvių literatūros muziejus. – MLLM GEK 28676 ; MLLM F3 2250. – Peržiūra - LIMIS

Grupinė fotografija. Diplomų įteikimas Vytauto Didžiojo universitete. Prie stalo iš dešinės sėdi Merkelis Račkauskas / Nežinomas fotografas. – © ® Venclovų namai–muziejus. – VNM GEK 9809 ; VNM F 1909. – Peržiūra - LIMIS

Grupinė foto nuotrauka. Kaune įsteigto Lietuvos universiteto studentai ir dėstytojai: antroje eilėje trečias iš kairės Vincas Mykolaitis – Putinas, septintas Stasys Šalkauskis; ketvirtoje eilėje ketvirta iš kairės Salomėja Nėris, penkta Emilija Kvedaraitė – Mykolaitienė. Kiti asmenys nenustatyti. Foto nuotrauka užklijuota ant kartono / Nežinomas fotografas. – © ® Vinco Mykolaičio – Putino memorialinis butas–muziejus. – VMPMBM GEK 3449 ; VMPMBM VMP F 90. – Peržiūra - LIMIS

Universiteto studentai ant Vytauto Didžiojo universiteto Didžiųjų rūmų laiptų (db. Kauno technologijo suniversiteto II rūmai, K. Donelaičio g. 20). 1-as iš kairės – Juozas Sirgedas (Sirgėdas) (Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto studentas ir būsimas Lietuvos kariuomenės karininkas) / Nežinomas fotografas. – © ® Vytauto Didžiojo karo muziejus. – VDKM GEK 28436/15 ; VDKM Fa 22161/15. – Peržiūra - LIMIS

Fakultetų puslapių foto nuotraukos

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos darbuotojai su direktoriumi V. Biržiška. 1932 m. / Nežinomas fotografas. – © ® Lietuvos švietimo istorijos muziejus. – LšIM GEK 17633 ; LŠIM III F 300. – Peržiūra - LIMIS

Balys Sruoga stovi kairėje. Trečioje eilėje sėdi (iš kairės) poetas Jonas Graičiūnas, aktorius, dramaturgas Kazys Inčiūra, rašytojas Antanas Venclova ir kiti humanitarinių mokslų fakulteto studentai. Priekinėje pusėje užrašas / Nežinomas fotografas. – © ® Maironio lietuvių literatūros muziejus. – MLLM GEK 49331 ; MLLM F3 19270. – Peržiūra - LIMIS

Prof. Juozas Eretas (baltu kostiumu, ant tiltelio), rašytojas Juozas Paukštelis (krante, dešinėje), prof. Vincas Mykolaitis - Putinas (tamsiu kostiumu). Ant kalvos, antra iš dešinės – poetė Salomėja Nėris. Kiti Lietuvos universiteto Teologijos- filosofijos fakulteto dėstytojai ir studentai tradicinėje gegužinėje.1926 05 24. Kitoje pusėje užrašas / Nežinomas fotografas. – © ® Maironio lietuvių literatūros muziejus. – MLLM GEK 22592 ; MLLM F3 685. – Peržiūra - LIMIS

Lietuvos universiteto Evangelikų teologijos fakulteto dėstytojai ir studentai / Nežinomas fotografas. – © ® šiaulių „Aušros“ muziejus. – f. 20, ap. 3, b. nr. 2 (235) ; Alkiškių (buv. šiaulių) evangelikų liuteronų bažnyčios archyvas (fotografijos). – Peržiūra - LIMIS

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentų ir dėstytojų ekskursija į „Maistą". Kitoje pusėje yra įrašas / Nežinomas fotografas. – © ® Rokiškio krašto muziejus. – RKM GEK 40913 ; RKM F 10803. – Peržiūra - LIMIS

Nespalvota, horizontalaus formato, grupinė nuotrauka. Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-matematikos fakulteto dėstytojų ir studentų grupinis portretas, darytas 1937-10-24 Kauno fotografo Mejerio Smečechausko. Antroje eilėje sėdi dėstytojai (iš kairės) Ignas Končius (3), Zigmas Žemaitis (4), Antanas Purėnas (6), Vincas Čepinskis (7), Juozas Matulis (8), Žiubrys (9). Nuotraukos pakraščiai balti, kraštai karpyti. Reverso apačioje atspaustas užrašas: „24.X.1937 M.Smečechauskas Fotografas ir Lietuvos Aido = fotoreporteris Kaunas, Laisvės alėja 36. Tel. 26602“ / Mejeris Smečechauskas. – © ® Kretingos muziejus. – KM GEK 18410-2 ; KM IF 1147. – Peržiūra - LIMIS

Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto studentai prozektoriume / Nežinomas fotografas. – © ® Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. – ČDM Ta 8958. – Peržiūra - LIMIS

Universiteto Technologijos fakulteto studentai „Drobės“ fabrike praktikos metu prie garo mašinos. 1-as iš kairės - Juozas Sirgedas (Sirgėdas) (Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakulteto studentas ir būsimas Lietuvos kariuomenės karininkas) / Nežinomas fotografas. – © ® Vytauto Didžiojo karo muziejus. – VDKM GEK 28436/18 ; VDKM Fa 22161/18. – Peržiūra - LIMIS

Skaidrių galerijos foto nuotraukos

Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS)

Foto nuotrauka iš J. Skrinskio albumo „Kaunas“. „Universiteto rūmai“ / Jokūbas Skrinskis. – © ® Kauno miesto muziejus. – KMM KMM GEK 10837/20. – Peržiūra - LIMIS

Foto nuotrauka iš J. Skrinskio albumo „Kaunas“. „Universiteto rūmai“ / Jokūbas Skrinskis. – © ® Kauno miesto muziejus. – KMM KMM GEK 10837/19. – Peržiūra - LIMIS

Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-chemijos fakultetas. Kaunas / Stanislovas Lukošius. – © ® Kauno miesto muziejus. – KMM KMM GEK 1119/2; KMM F 1144. – Peržiūra - LIMIS

Negatyvas. Vytauto Didžiojo tiltas ir Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-chemijos fakultetas. Kaunas. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija iš negatyvų albumo "Kaunas - laikinoji sostinė. Senamiesčio ir Vilijampolės panorama iš lėktuvo 1919 - 1939 m." / Stanislovas Lukošius. – © ® Kauno miesto muziejus. – KMM KMM GEK  1117/2 ; KMM F 1138. – Peržiūra - LIMIS

Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai. Nugarinėje pusėje yra du antspaudai: „Lietuvos atstovybė prie Apaštališkojo Sosto“ ir „A. GIEDRAIČIO FOTO Kaunas, pašto dėžė 245“ / A. Giedraitis. – © ® Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus. – ČDM GP 50697/2. – Peržiūra - LIMIS

Foto atvirukas. Lietuvos universiteto pirmieji rūmai. Šie rūmai pastatyti 1913 m. 1919 m. rūmai atiteko Aukštiesiems kursams, o 1922 m. juos perėmė Lietuvos universitetas. Iki 1927 m. šis pastatas buvo pagrindiniai ir vieninteliai Lietuvos universiteto rūmai. Čia buvo įsikūrusi Didžioji universiteto salė (aula), kurioje vykdavo iškilmingi Senato posėdžiai, ir Teisės bei Matematikos-gamtos fakultetų auditorijos / Nežinomas fotografas. – © ® Vytauto Didžiojo karo muziejus. – VDKM GEK 28436/44 ; VDKM Fa 22161/44. – Peržiūra - LIMIS

Vytauto Didžiojo universiteto Didieji rūmai/ Nežinomas fotografas. – © ® Vytauto Didžiojo karo muziejus. – VDKM P.m. 14321/2 ; VDKM Fap 371. – Peržiūra - LIMIS

Atvirlaiškis. „Kaunas. L. V. D. Universiteto technikos fakultetas“. Foto leidinys GIMTINĖ Kaunas. Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto technikos fakultetas. Marijos Piaseckaitės-Šlapelienės (1880-1977) atvirlaiškis-sveikinimas direktoriui Vincui Ruzgui ir visiems darbuotojams Pedagoginio muziejaus 50 metų proga. Atsiųstas 1972 m. kovo 17 d. Reverse atspaustas Respublikinio pedagoginio muziejaus spaudas ir inventorinio numerio žyma. – © ® Lietuvos švietimo istorijos muziejus. – LŠIM GEK 19557 ; LŠIM III F 1791. – Peržiūra - LIMIS

Negatyvas. Lietuvos universiteto centriniai rūmai A. Mickevičiaus ir K. Donelaičio gatvių kampe. Kaunas. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija iš negatyvų albumo "Kaunas - laikinoji sostinė. Senamiesčio ir Vilijampolės panorama iš lėktuvo 1919 - 1939 m." / Stanislovas Lukošius. – © ® Kauno miesto muziejus. – KMM KMM GEK 1088 ; KMM F 1073. – Peržiūra - LIMIS

Negatyvas. Vytauto Didžiojo universiteto fizikos-chemijos fakultetas. Kaunas. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija iš negatyvų albumo "Kaunas - laikinoji sostinė. Senamiesčio ir Vilijampolės panorama iš lėktuvo 1919 - 1939 m." / Stanislovas Lukošius. – © ® Kauno miesto muziejus. – KMM KMM GEK 1119/1 ; KMM F 1143. – Peržiūra - LIMIS

Portretų galerijos foto nuotraukos

Visuotinė lietuvių enciklopedija: https://www.vle.lt

Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas = Album commémoratif du 500-ème anniversaire de la mort de Vytautas le Grand = Album in commemoration of the 500-th anniversary of the deth of Vytautas the Great = Album zumAndenken an Vytautas den GrossenAnlässlich der 500-Jährigen feiern seines Todes / spaudai paruošė H. Serafinas. – Kaunas : Spindulys, 1933.

Nuotraukų kopijos iš eksponuojamų leidinių